Heiberg-selskabet | Vedtægter
21662
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21662,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-theme-ver-4.4.1,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Vedtægter

Vedtaget på Heiberg-Selskabets stiftende generalforsamling 16. september 1971 og revideret på generalforsamlingen 25. februar 2010.

 

§1. Selskabets navn er HEIBERG-SELSKABET.

 

§2. Selskabets formål er at fremme og uddybe kendskabet til familien Heiberg samt kultur- og åndslivet i det 18. og 19. århundrede.

 

§3. Som medlemmer optages alle interesserede herunder foreninger og institutioner. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

§4. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med tre ugers varsel.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Formandens beretning.
  2. Aflæggelse af revideret regnskab.
  3. Valg af formand.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
  7. Eventuelt.

 

§5. Bestyrelsen består af en særskilt valgt formand, der vælges for 2 år ad gangen samt op til 4 andre af selskabets medlemmer, der vælges af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Hvert andet år afgår efter tur 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det, og over for bestyrelsen skriftligt fremsætter krav derom. I så fald påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter modtagelsen af begæringen herom med en uges varsel.

 

§7. Selskabet tegnes af formanden og kassereren, der begge har prokura.

 

§8. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

 

§9. Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

§10. Til ændring af selskabets love kræves, at dette vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ¼ af medlemmer er mødt, og hvor 2/3 af medlemmerne stemmer for ændringen. Såfremt ¼ ikke er repræsenteret, men beslutningen er truffet med den angivne majoritet, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. På denne generalforsamling træffes beslutninger med simpel majoritet.

 

§11. Opløsning af selskabet kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og kan kun vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

 

Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er repræsenteret, men beslutning om opløsning i øvrigt er truffet med den angivne majoritet, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal i så fald ske skriftligt til hvert enkelt medlem. På den derefter følgende generalforsamling kan beslutning om selskabets opløsning træffes med simpel majoritet.

 

Hvis selskabet opløses skal dets eventuelle formue overgå til Skuespillerforeningen af 1879.